Werkwijze
Accountantscontrole met een moderne en efficiënte aanpak

Algemeen

Als u onze offerte heeft goedgekeurd, gaan wij met u in gesprek over de opdracht. Wij leggen uit wat de aanpak gaat worden, wat de tijdsplanning is en wie aan de opdracht gaan werken. Wij houden hierbij van een persoonlijke aanpak en komen hiervoor bij u langs.

Tijdens de opdracht houden we u op de hoogte van de voortgang en zullen we met u in overleg gaan als de planning toch onverhoopt gewijzigd wordt.

Ons doel is paperless te werken. Schriftelijke communicatie en ondertekenen gaat zo veel mogelijk digitaal en documenten deelt u met ons via ons digitale portaal. Wij streven ernaar u zo veel mogelijk inzicht te geven in het proces en zo efficiënt mogelijk met u samen te werken. Hiervoor zijn wij continu bezig met verbeteringen en ontwikkelen wij bijvoorbeeld ons portaal om ons doel hierin te ondersteunen.

Controle jaarrekening

De jaarrekeningcontrole heeft als doel dat wij vaststellen of uw jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van uw organisatie en of deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

De controle van de jaarrekening kent 4 fasen:

Risicoanalyse
Onze controle is altijd risicogericht. Wij schatten in waar de grootste kans ligt dat er fouten in de jaarrekening zitten en richten onze controle daar op in.

Interimcontrole
Met de interimcontrole beoordelen wij uw interne processen en beheersingsmaatregelen en kijken in hoeverre u bovenstaande risico's af heeft gedekt met deze maatregelen. Het kan zijn dat wij dan verbetermogelijkheden tegenkomen en zullen u hierover informeren, zodat u nog beter in control kunt zijn van uw organisatie.

Eindejaarscontrole
In deze fase controleren we de jaarrekening. Op basis van de risicoinschatting en de bevindigen in de interimfase zal onze accountant zijn werkzaamheden uitvoeren.

Controleverklaring
Als wij voldoende zekerheid hebben gekregen over uw jaarrekening, stellen wij de accountantsverklaring op. Hierin noteren wij onze bevindingen. U ontvangt de controleverklaring bij de jaarrekening.

Beoordeling jaarrekening

Wanneer uw onderneming niet wettelijk controleplichtig is en een vrijwillige controle voor u niet de gewenste toegevoegde waarde geeft kan een beoordelingsopdracht een goed alternatief zijn.

Ook bij een beoordelingsopdracht gaan wij na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant voert hierbij minder werkzaamheden uit dan bij een controleopdracht. De werkzaamheden bij een beoordelingsopdracht bestaan grotendeels uit:

- Het uitvoeren van een risicoanalyse, gericht op mogelijke fouten in de jaarrekening;
- Het vragen van inlichtingen aan mensen in de organisatie;
- Het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het toetsen van de jaarrekening aan wet- en regelgeving.

Omdat de accountant bij deze beoordeling minder controlewerkzaamheden uitvoert, kan er ook minder zekerheid worden gegeven over de jaarrekening. De conclusie geeft in dit geval een beperkte mate van zekerheid. De keuze voor dit type beoordeling hangt af van de behoefte aan zekerheid bij de gebruiker(s) in verhouding tot de kosten.

In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. Wat betekent dat de jaarrekening plausibel lijkt. Als wordt vermoed dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, voeren wij nader onderzoek uit.

Overige assurance

Vanwege onze ervaring met het controleren en beoordelen van financiële overzichten, kunnen wij u goed ondersteunen bij werkzaamheden waarbij financiële gegevens en processen moeten worden onderzocht.
Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:
- De controle van een omzet- of productieverantwoording
- De controle van een oplageverklaring of opgave ledenbestand
- De beoordeling van een prognose
- Het uitvoeren van een due dilligence onderzoek
- Diverse specifiek overeengekomen opdrachten

Voor deze opdrachten gaan wij met u in gesprek en nemen wij de aanpak en werkwijze door.

Laat uw accountantscontrole uitvoeren met een efficiënte, moderne aanpak
Neem contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
contact